Finska Konstföreningens litteraturpris har åren 1984–2017 tilldelats skribenter och redaktörer som på ett betydande sätt främjat finländsk konstlitteratur och kännedomen om konst. År 2018 omvandlas litteraturpriset till ett Edvard Richter-pris som tilldelas en kritiker som skriver om konst. Prisbeloppet är 10 000 euro.

Vi frågade litteraturnämndens ordförande Asko Mäkelä om förändringen.

Litteraturpriset är nu ett Richter-pris. Vad innebär det och vilken är orsaken till förändringen?

Vi ville betona skribenternas och särskilt kritikernas betydelse i arbetet för att göra bildkonsten känd. Samtidigt ville vi att priset avviker från andra litteraturpris som i många stycken bedömer böckernas yttre, konstböckernas skönhet.

Påverkas priskriterierna av förändringen?

Trots att tyngdpunkten läggs vid kritikers texter om bildkonst kommer betydande konstskribenter nog att beaktas, vare sig de är konstnärer eller lekmän. Likaså fortsätter vi att följa vad som skrivs om konstindustri, arkitektur och även illustrationer.

Påverkas ansökningsprocessen av förändringen?

Nej. Böcker kan fortsättningsvis fram till slutet av september sändas till Konstföreningen med Konsthallen som adress, och överlag fortsätter vi att bevaka konstlitteraturen.

Vad vill du säga till dem som skriver om konst?

Det är alltid en glädje att läsa konstkritik då kritikern granskar verken mångsidigt, placerar dem i relation till sin tid och dess övriga konst – och också anför kritiska synpunkter.


Foto: Patrik Rastenberger. Asko Mäkelä (till höger) berättar om Richter-priset. Till vänster litteraturprisvinnaren 2017 Ville Hänninen, i mitten konstlotteriets konferencier Jussi Chydenius.