Edvard Richter-stipendier till bildkonstkritiker kan sökas årligen i hösten. Nästa ansökningstid: 1.8–28.9.2018.

Ansökan formuleras fritt och av den ska framgå hur stipendiet kommer att användas samt det ansökta beloppet. Kom ihåg att förutom din adress också uppge din e-postadress och ditt telefonnummer i ansökan. Ansökningarna skickas till:

Finska Konstföreningen / Edvard Richter-stipendium
Nervandersgatan 3
00100 Helsingfors

Stipendierna delas ut i december. Stipendiaterna ska före utgången av följande kalenderår lämna in en redogörelse för hur stipendiet användes.

Syftet med stipendiet är att ge stipendiaten möjlighet att bekanta sig med aktuell internationell konst utomlands. Många kritiker arbetar som frilansar, och kritikerstipendierna är få i Finland. Det viktigaste kriteriet vid valet av stipendiater har varit att sökanden på ett övertygande sätt har redogjort för sitt kritikervärv och gett en välmotiverad plan för hur stipendiet kommer att användas.

Mer information: info(at)suomentaideyhdistys.fi eller tfn 045 7731 4315.

 


Edvard Gottlieb Richter (1880–1956) var en finsk konsthistoriker, från och med 1904 ledande konstkritiker på Helsingin Sanomat. Han var lärare i konsthistoria på Finlands Konstakademis skola (tidigare Finska Konstföreningens ritskola) 1917–1947 och på Centralskolan för konstflit, sedermera Konstindustriella läroverket 1917–1951. I den stora konversationslexikon som utkom på 1930-talet, Iso Tietosanakirja, redagerade Richter konstartiklarna, och i samband med att han översatte C. G. Laurins verk Konsthistoria kom han också att skapa en ansenlig mängd finska konsttermer. Richter var ledamot av Finlands Konstakademi från och med 1933 samt sekreterare för statens bildkonstnämnd 1918–1951 och medlem i nämnden 1921–1952. Han tilldelades titeln professor 1950.