STYRELSEN FÖR FINSKA KONSTFÖRENINGEN RF 2020

Styrelsen, bestående av ordförande, viceordförande, och fem medlemmar samt två suppleanter, väljes vid årsmötet i april för två år i sänder.

Ordförande: Päivi Karttunen (fil.kand.)
Vice ordförande: Asko Mäkelä (EM)
Styrelsemedlemmar: Antti Huotari (EM), Arto Jurttila (EM), Riitta Ojanperä (FD), Ulla Pennanen (intendent), Antti Tanttu (bildkonstnär)
Suppleanter: Hannu Hokka (EM), Tuula Hämäläinen (jurist)

FINSKA KONSTFÖRENINGENS NÄMNDER 2020

Medlemmarna och suppleanterna i föreningens nämnder väljes vid årsmötet i april för ett år i sänder och bör de vara medlemmar i föreningen.

Prisnämnden och verkinköpsnämnden består av tre medlemmar, av vilka två bör vara bildkonstnärer, samt två suppleanter, av vilka en bör vara bildkonstnär. Litteraturnämnden består av tre medlemmar.

PRIS- OCH STIPENDIENÄMND

Ordförande: Antti Tanttu (bildkonstnär)
Medlemmar: Susanne Gottberg (bildkonstnär), Hanna Johansson (forskare och konsthistoriker)
Suppleanter: Heini Aho (konstnärsmedlem), Pessi Rautio (fil.mag.)

VERKINKÖPSNÄMND

Ordförande: Eeva-Leena Eklund (bildkonstnär)
Medlemmar: Juha-Heikki Tihinen (FD), Paavo Paunu (bildkonstnär)
Suppleanter: Piia Oksanen (kurator), Inka Nieminen (bildkonstnär)

LITTERATURNÄMND

Ordförande: Asko Mäkelä (fil.lic.)
Medlemmar: Johanna Lecklin (bildkonstnär, BildkD), Sini Mononen (bildkonstkritiker, FD)

SKATTMÄSTARE
Hannu Hokka (EM)

OMBUD
Jan Förster (chef för Konsthallen)

KONTAKT